Teaching Sabbatical – UC Berkeley 2022

Erfarenheter från en utlandstermin

Kursutvärderingar

Förra veckan hade jag det sista undervisningspasset på min kurs ”Gender and Christianity in Modern Europe”. Nu återstår för studenterna att skriva sina slutuppgifter (vilka ska lämnas in senast den 14 december) och för mig att bedöma dessa uppgifter samt en seminarieuppgift som studenterna lämnade in för en dryg vecka sedan. Terminen här i Berkeley har onekligen gått mycket fort, samtidigt som det känns som att vi under våra seminarier har hunnit med att diskutera många olika aspekter av kursens tematik.

Att gå på känsla kan förvisso vara bra med för att få ytterligare en bild av hur de tio studenter som gått kursen har uppfattat densamma tog jag strax efter mitten av terminen hjälp av universitetets Center for Teaching & Learning för en mitterminsutvärdering – det man här kallar för en Mid-Semester Inquiry (MSI). Rent konkret innebar detta att en pedagogisk utvecklare besökte seminariet och talade med studenterna utifrån följande frågor:

  1. What can your instructor start doing in this class that would help you learn?
  2. Is there anything your instructor should pause doing that isn’t helping you learn? If so, please explain.
  3. What should your instructor continue doing that is helping you learn?

Efter att ha diskuterat dessa frågor med studenterna (jag fick av förklarliga skäl inte vara med) satte den pedagogiska utvecklaren samman en kort rapport som jag sedan fick ta del av både skriftligt och muntligt. Den muntliga återkopplingen med den pedagogiska utvecklaren var givande, eftersom det då blev möjlighet att tillsammans med en kollega få diskutera möjliga förändringar för resterande undervisningstillfällen eller för undervisning på denna eller liknande kurser i framtiden.

Intrycket som jag fick av mitterminsutvärderingen är att studenterna på det stora hela varit tämligen nöjda med kursen. Som vanligt när det gäller utvärderingar fanns några förslag till förbättringar, och precis som vanligt är det kanske dessa som man som lärare fokuserar mest på. För just den här kursen handlade synpunkterna om att jag som lärare kunde kontextualiserat kurslitteraturen lite bättre och att jag borde använda mig mer av visuella hjälpmedel. Inget av detta kom som en direkt överraskning och i någon mån försökte jag bli bättre på det under kursens avslutande seminarier.

Utöver detta vara det två studenter som menade att talutrymmet under seminarierna lämnade en del övrigt att önska. Som vanligt när det gäller seminarieformen finns det risk att någon eller några tar över och dominerar diskussionen. Eftersom jag låtit studenterna vara ordförande vid varsitt seminarietillfälle vet jag inte riktigt hur man ska säkerställa att alla får lika talutrymme (det blir konstigt att som lärare bryta in för att säkerställa det när en student är tänkt att leda samtalet). Möjligen bör jag nästa gång jag ger en liknande kurs använda mig av någon av de modeller som står till buds för att fördela ordet lika band studenterna. Men med detta sagt är jag inte säker på att det alltid kanske ens önskvärt med en jämt fördelad talartid. Det finns de studenter som föredrar att uttrycka sig skriftligt hellre än muntligt, det finns studenter som kanske inte hinner förbereda sig ordentligt för ett seminarium och därför inte har så mycket att komma med etc. Så länge ingen verbalt kör över andra seminariedeltagare och så länge alla studenter får komma till tals åtminstone en eller ett par gånger under ett seminarium så är jag ganska nöjd.

Utöver mitterminsutvärdering – vilket alltså är ett frivilligt inslag och som sker på initiativ av läraren och med hjälp av en pedagogisk utvecklare – så genomförs också sedvanliga utvärderingar då kurserna går mot sitt slut. Det finns ett särskilt datasystem för dessa utvärderingar – UC Berkeley Course Evaluations – och utöver standardiserade frågor som varje institution lägger till kan undervisande lärare själv gå in och lägga till frågor i enkäten som skickas ut till studenterna. Totalt kan man som lärare lägga till tolv egna frågor i kursvärderingsenkäten. De frågor som lärare själv lägger till är konfidentiella för andra kollegor och svaren på dessa frågor kan bara läraren själv ta del av. Lite senfärdig som jag ibland är har jag inte utnyttjat denna möjlighet till att lägga till eget formulerade frågor, men möjligheten att kunna göra det är god och kanske något att implementera hemmavid. Hur som helst har studenterna som gått min kurs perioden från den 21 november till den 11 december på sig att besvara enkäten. Just nu är det enligt utvärderingssystemet dock bara tre studenter som lämnat sina svar.

En sak som jag dock inte blivit riktigt klok på är hur institutionerna här i Berkeley använder sig av kursutvärderingarna. Att enskilda lärare givetvis använder utvärderingsresultaten för att modifiera och förbättra de kurser vilka de undervisar på ter sig självklart men om det finns något organ eller funktion – likt ett ämnesråd, en grundutbildningsgrupp eller en studierektor – som också får del av svaren på de generella och standardiserade frågorna som ingår i enkäterna som skickas ut till studenterna vet jag inte. Det tänker jag dock ta reda på, särskilt som jag tycker att detta med genomtänkta former för kollegiala samtal om undervisning är viktigt. I mina kontakter med Center for Teaching & Learning noterade jag dock att det i dessa sammanhang talas om “confidential consultations”, vilket kanske tyder på att en annan typ av samtal om undervisningserfarenheter, och att dela med sig av dessa, än vad vi har hemma i Lund.

Varma hälsningar,

Alexander

december 8, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade